Tải về Firmware khóa chip mực Epson

Tải xuống License.exe – Mật khẩu – 12345

Tải xuống FirmwareHướng dẫn cài đặt cho kiểu máy in Bạn cần:

Mẫu máy in Tải xuống Firmware Tải xuống hướng dẫn Mua KEY
Dòng SC-P
P400, P405, P407, P408, PX7V2 Tải xuống Tải xuống Mua
P600, P607, P608, PX5V2 Tải xuống Tải xuống Mua
P800, P807, PX3V Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
WF
WF-2630, WF-2631 Tải xuống Tải xuống Mua
WF-2650, WF-2651 Tải xuống Tải xuống Mua
WF-2750, WF-2751 Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
WF-2760, WF-2761 Tải xuống Tải xuống Mua
WF-2860 Tải xuống Tải xuống Mua
WF-3720, WF-3721, WF-3723, WF-3725, WF-3730, WF-3733, PX-M680F Tải xuống Tải xuống Mua
WF-4630 Tải xuống Tải xuống Mua
WF-4720, WF-4730, WF-4733, WF-4734, PX-M780F Tải xuống Tải xuống Mua
WF-5620, PX-M840F Tải xuống Tải xuống Mua
WF-7710, WF-7711, WF-7715, WF-7720, WF-7721, PX-M5080F, PX-M5081F Tải xuống Tải xuống Mua
WF-C5210, PX-S884 Mới! Tải xuống Mua
WF-C5290 Mới! Tải xuống Mua
WF-C5710, PX-M884F Mới! Tải xuống Mua
WF-C5790 Mới! Tải xuống Mua
WF-C8690, PX-M7110FP Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
WF-C869R, PX-M7070FX Tải xuống Tải xuống Mua
Dòng XP
XP-55, EP-306 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-216, PX-046A Tải xuống Tải xuống Mua
XP-230, XP-231, PX-048A Tải xuống Tải xuống Mua
XP-235, XP-235A Tải xuống Tải xuống Mua
XP-240, XP-241, PX-049A Tải xuống Tải xuống Mua
XP-243, XP-245, XP-247 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-255, XP-257 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-340 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-342, XP-343, XP-345 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-352, XP-355 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-430, XP-431, XP-434 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-440, XP-441, XP-446 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-442, XP-445 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-452, XP-455 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-630, XP-635 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-640, XP-645 Tải xuống Tải xuống Mua
XP-760, EP-807A Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-830 Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-960, EP-978A3 Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-2100, XP-2101, XP-2105, EW-052A Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-3100, XP-3105, EW-452A Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-4100, XP-4101, XP-4105 Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-6000 Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
XP-15000, XP-15010, EP-50V Mới! Tải xuống Tải xuống Mua
Dòng EP
EP-808 Tải xuống Sắp có Mua
EP-979 Tải xuống Sắp có Mua

Hãy chắc chắn rằng máy in của bạn có thể được sửa đổi thành Phiên bản không chip.

Không mua Khóa kích hoạt trước khi bạn kiểm tra xem Máy in của bạn có thể thay đổi thành Chipless không!

Thực hiện các bước sau:
– tải firmware
– kết nối máy in với PC bằng cáp USB thích hợp
– đặt máy in ở Chế độ cập nhật chương trình cơ sở (xem cách thực hiện trong Hướng dẫn cài đặt cho model của bạn)
– tải firmware lên máy in

Nếu firmware đã được tải lên máy in thành công – điều đó có nghĩa là máy in của bạn có thể không có chip. Bạn phải mua Khóa kích hoạt cho Kiểu máy in của mình và sử dụng nó bằng tiện ích License.exe.
Tải xuống License.exe tại đây Mật khẩu – 12345

Thông tin đầy đủ được đặt trong Hướng dẫn cài đặt và trên trang Mua. Hãy tham khảo chúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời