Thời hạn sử dụng của WIC Reset Utility, Key reset có hết hạn không?

Key reset cho WIC Reset Utility không có thời hạn .

Bạn có thể sử dụng nó trong một hoặc hai hoặc mười năm sau khi mua.

Key reset hợp lệ cho đến khi được sử dụng .

Key reset chỉ dành cho một lần đặt lại.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời